Säännöt

Ilmastometsä ry:n säännöt:

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Ilmastometsä ry,  Helsinki

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on neutralisoida jäsentensä hiilijalanjälkeä  sekä tukea ja kehittää kansalaistoimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys hankkii  ostamalla, vaihtamalla tai ottamalla vastaan lahjoituksina sopivia  maa-alueita, suojelee ne ja pyrkii muutenkin ekosysteemien ennallistamiseen.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi  voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja  säännöt. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai  oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja  toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen  jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja  kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä  kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla  eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden  elokuun loppuun mennessä

7§ Jäsenten erottaminen

Yhdistyksen  jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on toiminut yhdistyksen  tarkoitusta tai sääntöjä vastaan. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista  äänistä.

8§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa  vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu  yhdistyksen kokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja  enintään kymmenen (10) varsinaista ja yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai  hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai  varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on  läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,  paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenet voivat osallistua hallituksen kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden avulla.  Yhdistyksen jäsenet voivat seurata hallituksen kokousta tietoliikenneyhteyden avulla.

Hallituksen kokouksista ei makseta  kokouspalkkiota. Kokouksissa käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät  dokumentit tulee lähettää kokouskutsun liitteenä.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,  jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen  valitseman yhdistyksen muun jäsenen kanssa.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus  on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys  pitää vuosittain yhden vuosikokouksen maalis-toukokuussa. Kokous  kutsutaan koolle sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.  Hallitus laatii toimintasuunnitelman vuosikokoukseen. Vuosikokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyksien avulla ennakkoon tai  reaaliaikaisesti. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät dokumentit tulee lähettää kokouskutsun liitteenä.

Yhdistyksen  kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni henkilöä kohti.  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole  määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,  vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada  jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen  ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kahta viikkoa ennen  kokouskutsua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus  sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 • Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 • Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

Vuosikokouksen lisäksi voidaan järjestää ylimääräinen kokous.  Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus tai jäsenten enemmistö  viimeistään kahta viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät dokumentit tulee lähettää  kokouskutsun liitteenä.

13§ Taloudellinen toiminta

Yhdistyksen  hankkimat alueet ovat yhdistyksen varallisuutta. Alueiden hankkimiseksi  järjestetään ylimääräinen kokous, jossa hankittava alue esitellään yhdistykselle. Yhdistyksen jäsenet voivat esittää hallitukselle  hankittavaa aluetta. Hankinnan yhteydessä alueelle tehdään suunnitelma sen hoitamiseksi. Hankinnasta päättää ja suunnitelman hyväksyy  yhdistyksen kokous.

Alueiden hankinta katetaan liittymismaksuilla ja  lahjoituksilla. Alueiden juoksevat kustannukset sekä ylläpito pyritään  kattamaan pääosin jäsenmaksuilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea ja ottaa vastaa apurahoja ja avustuksia sekä järjestää  rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan Yhdistyksen tarkoitus -pykälää (§2),  Sääntöjen muuttaminen -pykälää (14§) ja Yhdistyksen purkaminen -pykälää  (§15) lukuun ottamatta muuttaa kahdessa perättäisessä kokouksessa tehdyillä päätöksillä, joita vähintään kaksi kolmasosaa (⅔) kummassakin  kokouksessa annetuista äänistä puoltaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutos astuu voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut sen.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, lahjoitetaan sen varat  johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Lahjoituksen  kohteen päättää yhdistyksen kokous. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä  vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista  äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys  purkautuu tai lakkautetaan, on lopettamisesta tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi  voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja  säännöt. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai  oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja  toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Terveisin Ilmastometsän hallitus:  Anton Verho (puheenjohtaja), Viljami Lehtonen (varapuheenjohtaja),  Jaakko Latikka (sihteeri), Marika Räty, (viestintävastaava), Noora Kauppila,(suojeluvastaava), Antti Linnanvirta (Tietoturvavastaava), Essi Turpeinen (jäsenvastaava), Antti Seppänen (varajäsen), Samiira Abdullahi (varajäsen), Heli Hyytiä (varajäsen, taloudenhoitaja) ja Ulla Montin (varajäsen)