Stadgar och uppgifter

1§ Föreningens namn och hemort

Ilmastometsä ry, Helsingfors

2 § Syfte

Föreningens syfte är att neutralisera sina medlemmars kolfotavtryck samt att stötta och främja medborgarverksamhet för att bromsa klimatförändringen.

För att förverkliga sitt syfte skaffar föreningen genom köp, byte eller donationer lämpliga jordområden, skyddar dem och strävar också annars till att återställa ekosystemen.

3 § Medlemmar

Föreningen kan som ordinarie medlem godkänna person som accepterar föreningens syfte och stadgar. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse.

Som stödmedlem kan godkännas privatperson eller juridisk person som vill stötta föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie och stödmedlemmar godkänns på ansökan av föreningens styrelse.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan man på föreningens möte på förslag av styrelsen kalla person som på ett beaktansvärt sätt främjat och stött föreningens verksamhet.

4 § Medlemmarnas rättigheter

På föreningens möte har varje ordinär medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst.

Stödmedlem har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.

5 § Medlemmarnas förpliktelser

Ordinarie medlem är förpliktad att betala anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften. Stödmedlem är förpliktad att betala anslutningsavgiften och den årliga stödmedlemsavgiften. Hedersordförande och hedersmedlem är inte förpliktade att betala anslutningsavgift, eller medlemsavgift.

6 Medlems utträde

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt informera styrelsen eller dess ordförande eller meddela sitt utträde ur föreningen på föreningens möte för anteckning i protokollet. Medlem anses ha utträtt ur föreningen om hen inte betalat medlemsavgiften före utgången av verksamhetsårets augusti månad.

7 § Uteslutning av medlem

Medlem i föreningen kan uteslutas ur föreningen om hen agerat mot föreningens syfte eller stadgar. Beslut om uteslutning fattas av föreningens möte med tvåtredjedelsmajoritet av de givna rösterna.

8 § Föreningens styrelse

Föreningens ärenden handhas av styrelsen som valts på årsmötet. Föreningens styrelse består av ordföranden och minst fyra (4) och högst tio (10) ordinarie och en till fyra (1–4) suppleanter som valts på föreningens möte. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och antingen inom sig eller utanför kassör, sekreterare och andra behövliga funktionärer. Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst utom i personval som avgörs med lott. Styrelsemedlemmarna kan också delta i styrelsemötena via datakommunikation. Föreningens medlemmar kan följa med styrelsemötena via datakommunikation.

För styrelsemötena betalas inte mötesarvode. De ärenden som behandlas på mötena och dokument som ansluter till dem bör skickas som bilaga till möteskallelsen.

9 § Tecknandet av firma

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden, någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören eller någon annan medlem i föreningen som styrelsen valt.

10 § Räkenskapsperioden

Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

11 § Granskning av verksamheten

Bokslutet med behövliga dokument bör ges till verksamhetsgranskarna senast två månader före det möte där bokslutet fastställs. Verksamhetsgranskarna bör ge sitt skriftliga utlåtande senast en månad före nämnda möte.

12 § Föreningens möten

Föreningen håller årligen ett årsmöte i mars-maj. Möteskallelsen skickas som e-post minst två veckor före mötet. Styrelsen gör en verksamhetsplan för årsmötet. Man kan också delta i årsmötet via datakommunikation på förhand eller i realtid. De ärenden som behandlas på mötena och dokument som ansluter till dem bör skickas som bilaga till möteskallelsen.

På föreningsmötena har ordinarie medlemmar en röst. Beslut på föreningens möte blir, om inte annat stadgats, den åsikten som om understötts med över hälften av de givna rösterna. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, val avgörs dock med lott.

Om medlem vill att ett ärende skall behandlas på föreningens årsmöte bör hen meddela det skriftligt till styrelsen två veckor före möteskallelsen.

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden

 • Mötet öppnas
 • Val av mötets ordförande, sekreterare och två protokolljusterare och två rösträknare
 • Konstaterande av mötet är laglighet och beslutförhet
 • Godkännande av mötets dagordning
 • Presentation av bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 • Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga
 • Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten
 • Fastställande av anslutningsavgiften och medlemsavgiften för ordinarie medlemmar och stödmedlemmar
 • Val av ordförande för föreningen och de övriga styrelsemedlemmarna
 • Val av två verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare för att granska verksamhetsårets räkenskaper
 • Behandling av övriga ärenden på dagordningen

Utöver årsmötet kan man ordna ett extra möte. Det extra mötet sammankallas av styrelsen eller majoriteten av medlemmarna senast två veckor innan mötet hålls. De ärenden som behandlas på mötet och dokument som ansluter till dem bör skickas som bilaga till möteskallelsen.

13 § Den ekonomiska verksamheten

De områden föreningen skaffat är föreningens tillgångar. För skaffandet av områden ordnas ett extra möte där området som skall skaffas presenteras för föreningen. Föreningens medlemmar kan för styrelsen föreslå områden att skaffas. I samband med anskaffningen görs en plan för områdets skötsel. Föreningens möte besluter om anskaffningen och godkänner planen.

Anskaffningen av områden täcks med anslutningsavgifter och donationer. De löpande utgifterna för områdena och deras underhåll försöker föreningen huvudsakligen täcka med medlemsavgifter. Föreningen kan efter att ha fått behövligt tillstånd ta emot bidrag och understöd samt ordna penninginsamlingar, basarer och lotterier för att stöda sin verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på frivilligt arbete.

14 § Ändring av stadgarna

Föreningens stadgar kan med undantag för paragraferna Syfte (§ 2), Ändrandet av stadgarna (§ §4) och Föreningens upplösning (§ 15) ändras med beslut på två på varandra följande möten som understöds med minst tvåtredjedelar av de givna rösterna på båda mötena. Stadgeändringen bör meddelas i möteskallelsen. Stadgeändringen träder i kraft när den godkänts av Patent- och registerstyrelsen.

15 § Föreningens upplösning

Om föreningen upplöses eller dras in doneras dess medel till ett syfte som främjar föreningens mål. Föremålet för donationen bestäms av föreningens möte. Föreningens upplösning bör nämnas i möteskallelsen.

Beslut om upplösande av föreningen är giltigt endast i det fall att det understötts av minst trefjärdedelar av de givna rösterna på två på varandra följande möten. Om föreningen upplöses eller dras in bör det meddelas till föreningsregistermyndigheterna.

Med vänlig hälsning Ilmastometsäs styrelse: Anton Verho (ordförande), Viljami Lehtonen (vice ordförande), Jaakko Latikka (sekreterare), Linnea Jämsä (kommunikationsansvarig), Noora Kauppila (skyddsansvarig), Antti Linnanvirta (dataskyddsansvarig), Essi Turpeinen (medlemsansvarig), Antti Seppänen (suppleant), Heli Hyytiä (kassör) och Ulla Montin (suppleant).